Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2017

mylifemychoice
9960 9dca 390
Reposted fromkatsiu katsiu viafckit fckit
mylifemychoice
- Wytrzymasz ze mną?
- Nie wytrzymam bez Ciebie.
Reposted fromjajebie jajebie viafckit fckit
mylifemychoice
6320 2610 390
Reposted frompeptodowicz peptodowicz vianieuciekaj nieuciekaj
mylifemychoice
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
mylifemychoice
Reposted fromjasminum jasminum viatouchthesky touchthesky
mylifemychoice
1085 53ee 390

May 30 2017

mylifemychoice
Play fullscreen
Now I don't know who's got my back......
Reposted fromthesmajl thesmajl

May 23 2017

mylifemychoice
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman

May 06 2017

5591 568e 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viaazathiana azathiana
7001 13d7 390
Reposted fromamatore amatore viaineednow ineednow
mylifemychoice

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Reposted fromgosienia gosienia viamyszkaminnie myszkaminnie
mylifemychoice
4459 510a 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafckit fckit
mylifemychoice
2503 7d97 390
Reposted fromretaliate retaliate viafckit fckit

May 01 2017

0711 3d60 390

nadi-kon:

Paterson (2016) dir. Jim Jarmusch

2573 5201 390

causeimacrepe:

Streets Savoir Faire

Reposted fromtosiaa tosiaa viafenoloftaleina fenoloftaleina

April 23 2017

mylifemychoice
"- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w Tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś "nago psychicznie". Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko Tobie. Jest w stanie być obok."
— Cezary Kosiński
Reposted fromnathloves nathloves viaciarka ciarka
mylifemychoice
mylifemychoice
3182 6349 390
Reposted fromnfading nfading viamyszkaminnie myszkaminnie
mylifemychoice
7143 0173 390
tak bardzo chcę
Reposted fromjujeczka jujeczka viamyszkaminnie myszkaminnie
mylifemychoice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl