Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

mylifemychoice
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman

May 06 2017

5591 568e 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viaazathiana azathiana
7001 13d7 390
Reposted fromamatore amatore viaineednow ineednow
mylifemychoice

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Reposted fromgosienia gosienia viamyszkaminnie myszkaminnie
mylifemychoice
4459 510a 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafckit fckit
mylifemychoice
2503 7d97 390
Reposted fromretaliate retaliate viafckit fckit

May 01 2017

0711 3d60 390

nadi-kon:

Paterson (2016) dir. Jim Jarmusch

2573 5201 390

causeimacrepe:

Streets Savoir Faire

Reposted fromtosiaa tosiaa viafenoloftaleina fenoloftaleina

April 23 2017

mylifemychoice
"- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w Tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś "nago psychicznie". Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko Tobie. Jest w stanie być obok."
— Cezary Kosiński
Reposted fromnathloves nathloves viaciarka ciarka
mylifemychoice
mylifemychoice
3182 6349 390
Reposted fromnataliablus nataliablus viamyszkaminnie myszkaminnie
mylifemychoice
7143 0173 390
tak bardzo chcę
Reposted fromjujeczka jujeczka viamyszkaminnie myszkaminnie
mylifemychoice

April 11 2017

mylifemychoice
mylifemychoice
Faceci powinni przynosić kwiaty swoim kobietom. Przecież to nie jest dużo, to nie majątek. Dziesięć złoty wydane na tulipany, a nie na trzy piwa. Faceci powinni kupować kwiaty.
Reposted fromheparyna heparyna viatouchthesky touchthesky
mylifemychoice
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Janusz Głowacki
Reposted fromdys dys viatouchthesky touchthesky
mylifemychoice
Jeżeli on nie ma sił, ty musisz stać się jego siłą, bo na tym właśnie polega miłość.
— Nina Reichter

April 01 2017

mylifemychoice
6945 c7b5 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viapiglet piglet
mylifemychoice
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapiglet piglet

March 19 2017

mylifemychoice
"Tak naprawdę chodzi o codzienność. O herbatę wypitą w spokoju rano. O wspólnie zjedzoną kolację. O to, kto wstawi pranie. O kupno soczystych, słodkich pomarańczy. O makaron z serem i brokułami. O własną hodowlę ziół na balkonie. Poranne przytulenie. Trzymanie się za dłonie. Nową, różową szminkę. Delikatne promienie słońca na skórze. Planowanie wakacyjnych podróży. Każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. Czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, by być w życiu najlepszym. Chodzi o to, by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami."
— Internetowe. Intymność
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl